1. W grze mogą brać udział osoby: pełnoletnie oraz od 14 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych; nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób niebiorących udziału w grze jest zabronione.
 3. Przebywając na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte poza polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu.
 4. Markery w pozycji odbezpieczonej mogą pozostawać jedynie na polu gry.
 5. Gra powinna zostać natychmiast przerwana na każdy sygnał sędziego lub w przypadku zauważenia na polu osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską.
 6. Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 6 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
 7. Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy zawodnikami.
 8. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
  a) trafienia kulką przeznaczoną do gry w paintball, pozostawiającą ślad farby
  b) własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta
  c) decyzją sędziego, który stwierdził naruszenie regulaminu bądź zasad bezpieczeństwa
 9. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką, trzymającą marker, opuszcza lufę markera ku ziemi i w ten sposób możliwie szybko i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry.
 10. Kategorycznie zabrania się strzelania poza polem gry.
 11. Zabronione jest strzelanie używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia.
 12. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze i sędziowie.
 13. Zawodników obowiązuje podporządkowanie się ustalonym zasadom gry.
 14. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu, wyczerpania gazu czy też wystrzelania całej amunicji zawodnik opuszcza pole gry i udaje się do wyznaczonego wcześniej miejsca.
 15. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisuje oświadczenie.

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie rodzica osoby niepełnoletniej

Oświadczenie rodzica osoby niepełnoletniej - GOTCHA